Състояние на водните обекти в страната към 8 ч на 2 декември

02 декември 2017 | 11:04

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 8 часа на 02.12.2017 г. няма данни за проблеми с нивата на язовирите и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Комплексните и значими язовирите са в добро техническо състояние. Разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на притока от очаквани валежи.

Язовир „Боровица“ е пълен на 100%.

Язовири с процент на запълване над 90%: „Среченска бара“, „Ясна поляна“, „Пчелина“, "Розов кладенец".

По информация от днес яз. „Ясна Поляна“ - изпуска се с 0,7 м3/ сек.,  не прелива, има свободен обем; яз. „Мандра“ – изпуска се посредством отворени 2 савака.

Язовирите от каскада „Арда“ са под определения максимален обем от 80%, спазвайки условията поставени с месечния график, но съгласно числен модел симулиран на основата на измерен валеж, представен от НИМХ БАН, се очаква значително увеличение на собствения приток към язовирите.

В условията на динамичната хидрометеорологична обстановка е възможно водното количество след язовир „Ивайловград“ да надвиши 300 куб. м/сек.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 01.12.2017 г. е 3 787,3 млн. м3 и представлява 58,3 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,6 % от общия им обем;
  • напояване – 42,8 % от общия им обем;
  • енергетика – 67,0 % от общия им обем.

Прогноза от НИМХ

Днес ще се задържи предимно облачно и с валежи. Значителни ще са преди обяд в Западна България и Родопите, а през целия ден - в Централна България и североизточните райони. След обяд в западните райони валежите временно ще спрат. Температурите в по-голямата част от страната ще са без съществен дневен ход - между 5° и 10°. По-високи ще са в Източна България, където ще продължи да духа умерен и силен южен вятър и максималните там ще са между 12° и 15°.

Опасни метеорологични явления:

За 2 декември 2017 г. НИМХ-БАН обявява предупреждение от втора степен (оранжев код) за значителни количества на валежите (между 35 и 65 л/кв.м, в отделни райони и повече) в 4 области (Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали). В 5 области (Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, София, София-град, Кюстендил, Перник, Пловдив и Хасково) издаденият код от първа степен (жълт) е за валежи между 20 и 30 л/кв.м. След обяд в западните части валежите временно ще спрат. В 6 области (Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали) има предупреждение за силен юг-югозападен вятър.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Очакват се локални интензивни валежи във водосборите на:

  • Дунавски Басейн - във водосборите на р. Огоста, горните и средни течения на р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра и р. Русенски Лом, както и във водосборите на севернодобруджанските реки.
  • Черноморски басейн – в горните течения на р. Провадийска и р. Камчия.
  • Източнобеломорски басейн – в горните и средните течения на р. Тунджа, р. Марица и р. Арда.
  • Западнобеломорски басейн – във водосборите на р. Доспат, р. Места и р. Струма.

Водното ниво на р. Искър при Нови Искър в 6 часа е 240 см, като спрямо 8 часа вчера се е повишило с +189 см и продължава да се покачва.

Водното ниво р. Искрецка при Своге в 6 часа е 171 см, като спрямо 8 часа вчера се е повишило с +111 см и продължава да се покачва.

Водното ниво р. Искър при с. Ребърково в 06:00 часа е 331 см, като спрямо 08:00 часа вчера се е повишило с +228 см и продължава да се покачва.

Водното ниво р. Искър при Роман в 6 часа е 243 см, като спрямо 8 часа вчера се е повишило с +188 см и продължава да се покачва.

Водното ниво р. Искър при с. Ореховица в 6 часа е 112 см, като спрямо 8 часа вчера се е повишило с +29 см и продължава да се покачва.

Водното количество на р. Черна при Смолян ще премине над жълтия праг на внимание в следобедните часове на 02.12.2017 г. и ще се задържи над него до обедните часове на 03.12.2017 г

Водното количество на р. Арда при Рудозем ще премине над жълтия праг на внимание в ранните часове на 03.12.2017 г. и ще се задържи над него до следобедните часове на същия ден.

Водното количество на р. Елховска при Рудозем се очаква да премине жълтия праг за внимание от следобедните часове на 02.12.2017 г. и да се задържи над него до следобедните часове на 03.12.2017 г., има вероятност водното ниво да премине над оранжевия праг праг за предупреждение в сутрешните часове на 03.12.2017 г.

Водното количество на р. Маданска при Мадан се очаква да премине жълтия праг за внимание от сутрешните часове на 03.12.2017 г. и да се задържи над него до вечерта на същия ден.

Водното количество на р. Ардинска при Ардино се очаква да премине жълтия праг за внимание в ранните сутрешни часове на 03.12.2017 г., и да се задържи над него до вечерта на същия ден.

Водното количество на р. Арда при Китница се очаква да премине жълтия праг за внимание в ранните сутрешни часове на 03.12.2017 г.

Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград се очаква да премине жълтия праг за внимание от обедните часове на 02.12.2017 г. и да се задържи над него до следобедните часове на 03.12.2017 г..

Водното количество на р. Върбица при с. Върли Дол се очаква да премине жълтия праг за внимание в сутрешните часове на 03.12.2017 г.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

Към момента на територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) се наблюдава повишение на водните нива в реките, вследствие падналите валежи във водосборите им, като при тези водни нива, реките протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени като потенциално опасни са под постоянно наблюдение.

Река Дунав

Към  8:30 часа на 02.12.2017 г. по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД „ПБЗН“ и „Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен.  Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на „Напоителни системи” ЕАД са в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Черноморски район

Общ. Камено – няма информация за преливащи язовири.

Общ. Бургас – няма информация за преливащи язовири.

Не преливат и не се изпускат:

Община Сунгурларе – яз. „Камчия“ – не прелива и не се изпуска, има свободен обем.

Община Поморие – яз. „Порой“, яз. „Ахелой“.

Общ. Стралджа: няма язовири, които се изпускат и преливат и критични и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

Общ. Болярово: няма язовири, които се изпускат и преливат и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

Преливат през преливника и се изпускат:

Общ. Приморско – яз. „Ново Паничарево” – изпуска се  през ОИ с 0,3 м3/ сек. и прелива с 0,9 м3/ сек.

Нормална обстановка в района. Няма данни за високи нива на водни обекти, както и за засегнати населени места, пътна инфраструктура и други на територията на Басейнова дирекция «Черноморски район».

Няма данни за засегнати населени места на територията на района.

Източнобеломорски район

Река Тунджа при Елхово е понижила нивото си от вчера сутринта с 4 см и тази сутрин е на 90 см, все още далеч от критичните 340 см.

Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Западнобеломорски район

  • Няма постъпили сигнали за:

-критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

-засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

  • Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири.

Kъм териториалните звена на служба «Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград и Кюстендил, има подадени сигнали за частични, локални аварийни ситуации през изминалото денонощие, а именно:

-мост над река Бистрица в с. Гърляно, общ. Кюстендил. Обявено е частично бедствено положение. Към 08:30 часа на 02.12.2017г. се наблюдава понижение на водното ниво с около 30см., няма опасност за населението и заливане на моста. Валежите са спрели.

-р. Санданска Бистрица над Сандански в участък над кариерите. Водното течение е излязло на пътя, свързващ Сандански - местност „Попина лъка”, като на същия се наблюдават скални маси (камъни).

Информация от други ведомства, свързана с вредното въздействие на водите

МТИТС 

Към 8.30 ч. на 02.12.2017 г. поради наводняване са демонтирани двигателите на стрелки №№ 5 и 7 в гара Владая и стрелки №№ 43,47 и 61, както и двигателят на вагоноизхвъргачка № 19, в гара Перник разпределителна.

„Напоителни системи“ЕАД

Язовирите на НС се наблюдават денонощно и където е необходимо контролирано се освобождава обем през основен изпускател.

Към 8,30 часа на 02.12.2017 г. нивото на водите в корекциите на реките в клон Струма- Места е високо.

В района на Кюстендил:
Река Бистрица е излязла от коритото си след моста за с. Ръсово и се разлива в земеделски земи от двете страни, има разлив при с. Долно село при вливането на р. Ледница, при с. Бистрица на моста има опасност от преливане и отнасяне на моста, разлив на 2.5 км след моста на с. Ръсово в частни имоти. Очаква се обявяване на бетствено положение от кмета на община Кюстендил.

Повишение на нивата на реките във всички участъци.