Състояние на водните обекти в страната към 8 часа на 3 декември

03 декември 2017 | 10:11

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 8 часа на 3.12.2017 г. няма данни за проблеми с нивата на язовирите и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. Комплексните и значими язовирите са в добро техническо състояние. Разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на притока от очаквани валежи.

Язовир „Боровица“ е пълен на 100%. Язовири с процент на запълване над 90%: „Среченска бара“, „Ясна поляна“, „Пчелина“, "Розов кладенец", „Студен кладенец“

По информация от днес яз. „Ясна Поляна“ - изпуска се с 0,7 м3/ сек.,  през ОИ, не прелива, им свободен обем; яз. „Мандра“ – изпуска се посредством отворени 2 савака.

Язовир „Студен кладенец“ е в режим на провеждане на висока вълна, като към 8 ч. На 3.12 завиреният му обем е 356,107 млн. м3, свободен обем 31,666 млн. м3.

Свободни обеми на каскада „Арда“ се поддържат чрез работа на водноелектрическите централи.

В условията на динамичната хидрометеорологична обстановка е възможно водното количество след язовир „Ивайловград“ да надвиши 300 куб. м/сек.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 01.12.2017 г. е 3 787,3 млн. м3 и представлява 58,3 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,6 % от общия им обем;
  • напояване – 42,8 % от общия им обем;
  • енергетика – 67,0 % от общия им обем.

Прогноза от НИМХ

Днес времето ще се задържи облачно, валежите ще продължат, но ще отслабват. Значителни по количество ще са на отделни места в Родопите. Там са възможни и гръмотевици. Максималните температури ще са в широки граници: от 6° - 8° в Северозападна до 14 - 17° в Югоизточна България и крайните югозападни райони. В югоизточните райони ще продължи да духа умерен южен вятър. В Дунавската равнина вятърът временно ще се ориентира от североизток, а след обяд от север-северозапад. Привечр с него ще започне да нахлува студен въздух и през нощта срещу понеделник дъждът в северозападните планинска райони ще премине в сняг.

Опасни метеорологични явления:

За 3 декември 2017 г. НИМХ-БАН обявява предупреждение от втора степен (оранжев код) за значителни количества на валежите (между 35 и 65 л/кв.м, в отделни райони и повече) в 4 области (Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали). В 5 области (Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, София, София-град, Кюстендил, Перник, Пловдив и Хасково) издаденият код от първа степен (жълт) е за валежи между 20 и 30 л/кв.м. След обяд в западните части валежите временно ще спрат. В 6 области (Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали) има предупреждение за силен юг-югозападен вятър.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Очакват се локални интензивни валежи във водосборите на:

  • Дунавски Басейн - във водосборa на р. Янтра
  • Западнобеломорски басейн – във водосборите на р. Места и р. Струма.

Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще премине над жълтия праг на предупреждение в следобедните часове на 03.12.2017 г. и да се задържи над него до сутрешните часове на 05.12.2017 г.

Водното ниво на р. Тунджа при Елхово ще премине над жълтия праг на предупреждение в ранните  часове на 05.12.2017 г., има вероятност водното ниво да премине над оранжевия праг на риск за тревога в сутрешните часове на 06.12.2017 г.

Водното количество на р. Черна при Смолян ще премине над жълтия праг на внимание в следобедните часове на 02.12.2017 г. и ще се задържи над него до обедните часове на 03.12.2017 г.

Водното количество на р. Арда при Рудозем ще премине над жълтия праг на внимание в ранните часове на 03.12.2017 г. и ще се задържи над него до следобедните часове на същия ден.

Водното количество на р. Елховска при Рудозем се очаква да премине жълтия праг за внимание от следобедните часове на 02.12.2017 г. и да се задържи над него до следобедните часове на 03.12.2017 г., има вероятност водното ниво да премине над оранжевия праг праг за предупреждение в сутрешните часове на 03.12.2017 г.

Водното количество на р. Маданска при Мадан се очаква да премине жълтия праг за внимание от сутрешните часове на 03.12.2017 г. и да се задържи над него до вечерта на същия ден.

Водното количество на р. Ардинска при Ардино се очаква да премине жълтия праг за внимание в ранните сутрешни часове на 03.12.2017 г., и да се задържи над него до вечерта на същия ден.

Водното количество на р. Арда при Китница се очаква да премине жълтия праг за внимание в ранните сутрешни часове на 03.12.2017 г..

Водното количество на р. Върбица при Златоград се очаква да премине жълтия праг за внимание от обедните часове на 02.12.2017 г и да се задържи над него до следобедните часове на 03.12.2017 г..

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

Поречие Огоста

  • р. Душилница в землището на с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана е с повишено водно ниво, вследствие падналите валежи във водосбора и, при което има частично наводнени дворове, по предоставена информация от Областна администрация Монтан. Към момента обстановката се нормализра. Наблюдава се понижение на водното ниво в реката, като водното течение протича в речното легло.

Поречие Искър

  • В БДДР-Плевен е получено уведомление по електронната поща за предприемане на контролирано и постепенно изпускане на водни обеми от водохващанията на МВЕЦ „Прокопаник”, МВЕЦ „Церово”, МВЕЦ „Лакатник”, МВЕЦ „Свражен” и МВЕЦ „Оплетня”, разположени по р. Искър. Речното течение след водохващанията към момента протича в речното легло безпрепятствено.

За останалите водни обекти:

На територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) към момента се наблюдава повишение на водните нива в реките, вследствие падналите валежи във водосборите им и снеготопене, като при тези водни нива, реките протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени като потенциално опасни са под постоянно наблюдение.

Река Дунав

Към  08:30 часа на 03.12.2017 г., по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен.  Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Черноморски район

На дежурния телефон не е постъпвала различна информация за състояние на водните обкети  в Черноморски басейнов район от подадената на 02.12.2017 г. от 15:30 часа.

По данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени.  Водните течения остават в речните легла. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Към 08:30 часа на 03.12.2017 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Няма постъпила информация за повишение на нивата на реките. На територията на БДЧР към момента има много слаби превалявания, на места до слънчево. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения.

Към настоящия момент на дежурния телефон за 24 часова връзка няма постъпила информация за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. 

Източнобеломорски район

След падналите предната вечер поройни дъждове в района на Смолян, обявено бедствено положение, поради преливане на реки: 

общ. Смолян  - река Киселчовска изляла от коритото си в землището на село Киселчово и подкопала и отнесла пътя между Горно и Долно Киселчово; 

- р. Арда при с. Арда излязла от коритото си и заляла 2 къщи, кметството и здравната служба; 

- р. Арда при с. Смилян излязла от коритото си и заляла СБА; 

- р. Сивинска при с. Смилян излязла от коритото си и заляла къщата на сем. Ковачеви, к
 оито са евакуирани; 

общ. Девин  - р. Триградска излязла от коритото си при с. Жребево и заляла моста; 

общ. Мадан  - р. Арда при с. Вехтино излязла от коритото си и заляла моста в местността Диралото; 

град Смолян  - р. Черна и р. Бяла са пред излизане от коритото си, но са сложени допълнително чували и към момента няма разлив;осни и значими язовири (Прил. 1 к

- Басейн на река Марица

Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

- Басейн на река Тунджа

Общ. Елхово

Река Тунджа при Елхово е повишила нивото си от вчера с 2 см и тази сутрин е на 92 см.

Към момента няма постъпила друга информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Западнобеломорски район

Няма постъпили сигнали за:

-критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

- критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

-засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

  • Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири.
  • Няма подадена информация от граждани и фирми, след 15:30 часа на 02.12.2017г., към териториалните звена  на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите. Валежите и в трите области чувствително са намалели. Аварийните ситуации, възникнали на 02.12.2017г., са овладени и няма опасност за населението.

Информация от други ведомства свързана с вредното въздействие на водите

МТИТС 

Към 08.30 ч. на 03.12.2017 г. няма наводнени междугария и стрелки в транспортната инфраструктура на НКЖИ.

 „Напоителни системи“ ЕАД – клон Шумен

Към 08:00 часа на 03.12.2017 г. няма проблеми с нивата на язовирите и техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

Няма повишение на водните нива и проблеми при провеждането на водите по коригираните речни участъци, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД клон Шумен.

„Напоителни системи“ ЕАД – клон Средна Тунджа

Техническото състояние на язовирите към 03.12.2017 г. (8,30 ч.) е добро.

Осигурен е свободен ретензионен обем в язовирите. 

Отводнителна помпена станция „Атолово” не работи.

Всички коригирани реки провеждат нормално водния отток.

„Напоителни системи“ ЕАД – клон Струма-Места

На 03.12.2017г. към 8,30 часа валежите вече са спрели и нивата на реките, стопанисвани от "Напоителни системи"ЕАД клон Струма.- Места постепенно се понижават. 
Опасност може да има от снеготопенето в планините.

Обявеното частично бедствено положение в Община Кюстендил бавно се нормализира.
В област Перник нивото но реките постепенно се понижава. Така е в районите на Дупница, Благоевград, Сандански и Гоце Делчев.

„Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав

Водните нива в язовирите се следят и се поддържат до степен гарантираща безопасната им експлоатация и недопускане на аварийни ситуации.

Ретензионните язовири са с отворени основни изпускатели.

Към 08 часа на 03.12.2017 год. водното ниво в коригираните участъци на реките  Вит, Осъм и Янтра на територията на клона е под праговете на внимание. Река Искър в района на клона е с повишено ниво, но не излиза извън коритото.

„Напоителни системи“ ЕАД – клон Мизия

Водното ниво в корекциите на реките е ниско и не застрашава стабилитета на изградените берми и диги. Те са в коритата си .Корекциите осигуряват безпроблемно провеждане на водния отток към момента.

Няма констатирани авариини участъци по съоръженията.

Всички язовири в области Враца – яз. Аспарухов вал , яз. Дъбника , яз. Девец , обл. Монтана – яз. Ковачица и яз. Липница  обл. Плевен – яз. Еница са с обеми далеч под контролните обеми / даже под 50% / и имат осигурени ретензионни  обеми.