Трето превишение на алармения праг по показател серен диоксид е регистрирано днес в гр. Гълъбово

15 февруари 2008 | 12:47


Автоматичното измервателно устройство в гр. Гълъбово, разположено в централната част на града, регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените концентрации са:
– в 15:00 часа - 828,57 микрограма на куб. м. или 2,37пъти праговата стойност на средно – часовата норма;
– в 16:00 часа - 856,41 микрограма на куб. м. или 2,45 пъти праговата стойност на средно – часовата норма;
– в 17:00 часа - 528,63. микрограма на куб. м. или 1,51 пъти праговата стойност на средно – часовата норма;
Източник на замърсяването със серен диоксид са трите топлоелектрически централи в енергиен комплекс “Марица изток”.
На операторите е дадено второ предписание за предприемане на незабавни мерки за допълнително намаляване на мощностите за ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух.
Уведомени са компетентните държавни и общински институции в област Стара Загора и Община Гълъбово за прилагане на разработения за целта оперативен план за действие.
Съгласно указания на Министерството на здравеопазването, мерките които следва да се предприемат от населението при превишаване на алармения праг за серен диоксид включват избягване на физически дейности на открито, да продължи престоят в затворени помещения до преминаване епизода на интензивно атмосферно замърсяване, като се затварят плътно прозорците.
Данните от останалите пунктове за мониторинг и контрол качеството на атмосферия въздух, предаващи данни в реално време в Регионалния диспечерски пунк на РИОСВ – Стара Загора, не са отчели превишения на праговите стойности за средночасовите норми по контролираните атмосферните замърсители.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора продължават да осъществяват непрекъснат контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух.