Три вековни дървета в Смолян и Харманли са обявени за защитени

12 юли 2022 | 13:06

Две  вековни  дървета в района на Смолян – обикновен смърч (Picea abies) на възраст около 180 години, и  обикновен бук (Fagus sylvatica) на възраст около 250 години, бяха обявени за защитени със заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов. Дърветата се намират в землищата на град Смолян и село Река, община Смолян, в горска територия, стопанисвана от Държавно горско стопанство – Смолян. Предложението за обявяването им за защитени е на директора на стопанството.

Още едно дърво – вековен полски ясен  (Fraxinus angustifolia), който се намира при чешмата Извора на Белоногата в Харманли, е обявено за защитено. Предложението за това е на Светлана Николова.

След публикуване на заповедите в „Държавен вестник“ дърветата ще бъдат вписани в регистрите на вековните дървета и ще бъдат обозначени. Според Закона за биологичното разнообразие е забранено изкореняването, отсичането, кастренето и чупенето на клони на вековните дървета, както и нараняването на стъблата им и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното им състояние.

Опазването на вековни и забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на МОСВ. Голяма част от тях със забележителни форми и размери са устояли на времето и природните стихии и са се съхранили благодарение на ангажираността на местните общности.