Утвърден е план за действие за европейския вълк

22 юли 2022 | 16:24

Утвърден е План за действие за европейския вълк на основание на Закона за биологично разнообразие. Планът е разработен от СДП „БАЛКАНИ“ чрез процес, започнал още от 2008 г. с участието на всички заинтересовани страни. Планът за действие е приет чрез решение на Национален съвет по биологично разнообразие (НСБР-Протокол № 23 от 07.12.2018 г.) след отразяване на финалните корекции от съвета. Сега вече е окончателно утвърден от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ). 

Планът стъпва на разбирането да се минимизира конфликтът човек – вълк. Необходимо да се повиши ангажираността и взаимното сътрудничество на заинтересованите страни за по-доброто управление на популацията на вълка, за  да се осигури дългосрочното съществуване на вълка в България.

Вълкът е включен в Приложение № 2 и 4 на Закона за биологично разнообразие (ЗБР), Директива 92/43/ЕИО на съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите), Конвенцията за опазване на европейската флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (Вашингтонска, CITES), Регламент на съвета на Европа № 338/97 от 9.12.1996 г. за защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях. За вида се прилага и Европейски план за действие за вълка на Съвета на Европа.

Със заповед на министъра на земеделието ще се сформира постоянно действаща национална комисия за вълка с представители на следните институции и организации: МЗ, МОСВ, ИАГ, ИАОС, научни институти и университети, ловни организации, природозащитни организации. Националната комисия за вълка ще обсъжда и ще взема решения по отношение на всички важни въпроси, които се отнасят до управление на популацията на вълка в България (мониторинг, режими на ловуване, опазване на местообитанията и други). Ще бъдат провеждани социологически проучвания сред различни групи от обществото за отношението и знанията относно вида изпълнение на законодателството, ще бъдат прилагани различни икономически инструменти за извличане на полза от присъствието на вида в България и ще се следи за изпълнение на законодателството. Комисията ще работи за минимизиране на конфликта човек – вълк и ще осъществява различни дейности, целящи по-добро управление на популацията на вида в България.

Планът за действие предвижда да се обяви период на забрана за лов на вида в периода 1 април – 30 юни. Причините за това са напреднала бременност при женските в този период; периодът на раждане и отглеждане на малките; потенциално увеличаване на щетите на домашни животни, ако бъде убит възрастен индивид в ранен етап на отглеждане на малките; ограничаване на факторите, които създават предпоставки за увеличаване на инбридинг и/или хибридизация на вълка с домашното куче. В рамките на периода на забрана за лов обезщетения за щети, нанесени от вълка, ще бъдат изплащани от Министерството на околната среда и водите чрез предстояща промяна на Закона за лова и опазване на дивеча.

Планът за действие е наличен на страницата на Министерство на околната среда и водите:

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%9D%D0%A1%D0%97%D0%9F/Planove%20za%20deistvie/AP_Canis%20lupus_2022-2031_Adopted.pdf