В 16:00 часа стойностите на серен диоксид в гр. Гълъбово се понижават

08 май 2008 | 11:12


В 16:00 часа стойностите на серен диоксид, измерени от автоматичното устройство в гр. Гълъбово се понижават, но отново са над средночасовата норма. Измерената концентрация на замърсителя е 403,85 микрограма на кубичен метър.
Не са отчетени превишения на нормите по наблюдаваните атмосферни замърсители от останалите пунктове за мониторинг в област Стара Загора.
Операторите на трите топлоелектрически централи уведомиха РИОСВ – Стара Загора, че спазват регламентираните степен на сяроочистване, съгласно издадените им комплексни разрешителни, преминали са към използване на въглища с по – ниско сярно съдържание и са намалили товара на работещите мощности.
Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора продължават да осъществяват контрол на качество на атмосферния въздух в областта.