В 18:00 часа нивата серния диоксид в гр. Гълъбово се понижават

15 февруари 2008 | 12:46


В 18:00 часа измерената концентрация на сернийяя диоксид в гр. Гълъбово е 339, 49 микрограма на куб. м. Регистрираната стойност е под праговата стойност на средночасовата норма от 350 микрограма на куб. м. и нивата на серен диоксид във въздушния басейн на гр. Гълъбово показват тенденция към понижаване.
Във връзка с това отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението.
Уведомени са компетентните държавни и общински институции в област Стара Загора и гр. Гълъбово за отпадане прилагането на разработения за целта оперативен план за действие.

Не са отчетени превишения на праговите стойности за средночасовите норми по контролираните атмосферните замърсители от останалите пунктове за мониторинг и контрол качеството на атмосферния въздух, предаващи данни в реално време в Регионалния диспечерски пункт на РИОСВ – Стара Загора.
РИОСВ продължава да осъществява непрекъснат контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух в област Стара Загора.