В Димитровград няма замърсяване със серен диоксид над нормите след затварянето на ТЕЦ „Марица 3“

09 май 2022 | 20:15

Няма превишения на средноденонощните и средночасовите норми на вредни емисии на серен диоксид в Димитровград за периода от 30 април до 5 май 2022 г. Те остават под критичния праг, приложим за този замърсител на атмосферния въздух.

На 8 май в района се наблюдава завишаване на нивата на серен диоксид в резултат от пренос на замърсяване от районите на Стара Загора и Гълъбово, което е видно от посоката на вятъра в този ден.

Във връзка с широкия публичен интерес към темата припомняме, че работата на ТЕЦ „Марица 3“ АД – Димитровград беше спряна с ПАМ (принудителна административна мярка) от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково на 21 април 2022. Причина за това е поредицата от случаи с опасно замърсяване на въздуха със серен диоксид над допустимите норми, неспазване на условията на комплексното разрешително, както и на предписанията, издавани от РИОСВ – Хасково.

В свое определение от 29.04.2022 г. Административният съд в Хасково отхвърли искането на ТЕЦ „Марица 3“ – Димитровград за спиране на предварителното изпълнение на заповедта, с която РИОСВ – Хасково наложи ПАМ за спиране дейността на топлоелектрическата централа. Със своя акт съдът на практика потвърди правилността на незабавното изпълнение на ПАМ, издадено от РИОСВ.

Административната мярка срещу ТЕЦ „Марица 3“ АД – Димитровград ще остане в действие до привеждане на горивната инсталация в състояние, което не води до опасни замърсявания на околната среда и до рискове за човешкото здраве.

Министерството на околната среда и водите ще предприеме необходимите действия за санкциониране на топлоелектрическите централи, които отделят серен диоксид над допустимите норми.

 

Допълнителна информация

Освен лицензираната и сертифицирана автоматична измервателна станция на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), в района на Димитровград се намира и мобилната станция на ИАОС, като се отчита, че средноденонощните концентрации на серен диоксид вече са в норма, под критичния праг от 125 микрограма на кубичен метър (µg/m3).

За периода между 30 април и 8 май среднодневните стойностите на серен диоксид са съответно:

30 април: 13 µg/m3

1 май: 18 µg/m3

2 май: 72 µg/m3

3 май: 11 µg/m3

4 май: 6 µg/m3

5 май: 19 µg/m3

6 май: 20 µg/m3

7 май: 53 µg/m3

8 май: 59 µg/m3

За сведение, преди принудителната административна мярка за спиране на дейността на ТЕЦ „Марица 3“ АД, само за месец април са отчетени 5 критични превишения на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве. На 7 април дори двукратно е надхвърлен и аларменият праг, което означава 3 последователни часа със стойности над 500 µg/m3, при норма от 350 µg/m3.

За първите четири месеца на тази година от граждани, организации и фирми в РИОСВ – Хасково са подадени 20 сигнала за замърсяване на въздуха. За този период автоматичната измервателна станция е отчела 8 на брой превишения на средночасовата норма. От май до декември 2021 г. са регистрирани 25 сигнала, свързани с нередности при работата на ТЕЦ „Марица 3”, а отчетените за периода превишения са 30 на брой. За 2020 г., от друга страна, критични замърсявания на въздуха със серен диоксид не са отчетени. Именно през този период ТЕЦ „Марица 3” не е работила.

Припомняме още, че превишенията на нормите за серен диоксид са предмет на наказателна процедура от страна на Европейската комисия срещу България. Решение на Съда на ЕС по това дело се очаква в предстоящите дни.