ВЕЕС ще предложи на министъра на околната среда и водите да одобри четири инвестиционни намерения

07 октомври 2009 | 10:32

На заседание на Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, бяха взети решения, с които се предлага на министъра на околната среда и водите да одобри чрез решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) следните инвестиционни предложения:

1. “Разширение и модернизация на металургично производство – монтаж на електро-шлаково претопяване в корпус 2.2” на площадката на „Радомир Метал Индъстрийз” АД с възложител: „Радомир Метал Индъстрийз” АД, гр. Радомир;
2. “Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов “Пържилен цех”, нова система за производство на сярна киселина и нов “Електролизен цех” с възложител: “ОЦК” АД, гр. Кърджали;
3. “Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди” с възложител: “ГОРУБСО - Кърджали” АД – гр. Кърджали;
4. “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) “Слънчев бряг” в част от имот № 020019 в местността “Чешме тарла”, землище на с. Равда, община Несебър” с възложител: Община Несебър

Предстои протоколът от заседанието на ВЕЕС да бъде подписан от постоянните членове на съвета, преди решенията да бъдат предложени на министъра на околната среда и водите за решения по ОВОС.