Всички дейности по проекта за подобряване на местообитанията в резервата „Сребърна“ са изпълнени успешно

21 декември 2023 | 12:38

Всички дейности, заложени по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват „Сребърна”, са изпълнени успешно. Резултатите бяха представени на заключителна пресконференция вчера, на която присъстваха директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова, ръководителят на проекта Анелия Николова, представители на местната власт и заинтересованите институции.

Проектът стратира в края на декември 2019 г. и е реализиран в рамките на 48 месеца. Той е финансиран по Оперативна програма „Околна среда  2014-2020 г.“, като първоначално са отпуснати над осем милиона лева. През настоящата година във връзка с инфлацията, с Постановление на Министерски съвет са индексирани строително-монтажните работи (СМР) с 634 957 лв. и стойността му достигна до 9 048 822,19 лева. От тях 85 % средства на ЕФРР (7 691 498,86 лв.) и 15% (1 357 323,33 лв.) национално съфинансиране.  

Общата цел на изпълнения проект е свързана с подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Сребърна, а специфичните - с   възстановяване на водния режим в езерото, ограничаване на притока на биогени и ограничаване на сукцесионните процеси чрез изграждане на „Западен канал с преливник“.

Строителството на хидротехническото съоръжение приключи в края на ноември тази година, като общата му дължина е 2165 м. Чрез канала се очаква да се възстанови нарушената през 1948 г. естествена връзка между река Дунав и езерото Сребърна. Каналът ще се експлоатира по изготвена нарочна инструкция за управление на водния режим на езерото Сребърна, за да се осигурят необходимите водни нива в езерото през сухия период и достатъчно водно течение в езерото за изнасяне на натрупани утайки и колоидни тини. Друга важна задача на проекта е извеждането на тиня, детрит и биогенни елементи от езерото Сребърна. Площта на отстраните кочки и сива върба е 203093 м2, а обемът на изведената тиня е 50 дка/50 000 м3.

При реализация на проекта езерото Сребърна е зарибявано четири пъти, всяко с по 1200 кг. от критично застрашения за България вид  Див  шаран (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758). Очакванията на експертите са за ефективното му размножаване и увеличаване числеността му, както и  за подобряване на  хранителната база на водолюбивите птици в защитената местност.

В колонията на къдроглавия пеликан са изградени 5 бр. плаващи платформи за гнездене на защитения вид, а на острова с цел защита от хищници е изградена 250 м ограда.

Съществуващата система за видеонаблюдение е надградена с нови устройства, поставени на ключови места за управлението на защитената територия и проследяване на защитените видове. Предвид предишни опити за увреждането и кражбата на елементи от системата, новите устройства са снабдени с GPS.

На територията на поддържан резерват „Сребърна“ отстраняването на  плаващите тръстикови острови (кочки), биогенните елементи и косене на тръстика се извършва вече механизирано,  с помощта на закупената многофункционалната самоходна машина – амфибия. За нуждите на управлението на защитената територия са доставени още високопроходим автомобил, лодка с извънбордови двигател, техника за почистване на саморасла растителност и др.  

Членове на екипа по проекта посетиха две подобни на Сребърна влажни зони в Испания и Потругалия. Изработени са четири кратки филма със субтитри на английски език с цел популяризиране на ПР „Сребърна“ като значим обект с международното признание, представящи биологичното му разнообразие, размножителния  период на къдроглавите пеликани и сезонната миграция на птиците. Методите за намаляване на биогените във влажните зони бяха обсъдени с колеги от природните паркове и  научни специалисти по време на  кръгла маса, състояла се през октомври 2022 г. Участие в нея взеха  представители местната власт, институции, неправителствени организации и др. заинтересовани страни.

Дейностите по проекта са осъществени под  строг биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение след изпълнението им, както и са извършвани след приключване на размножителния период на защитените видове птици.