Възстановено е изпълнението на анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване, без щети за държавния бюджет

15 септември 2021 | 10:21

При встъпването си в длъжност служебният министър на околната среда и водите Асен Личев констатира финансово неосигурени задължения на Изпълнителната агенция по околна среда на стойност над 10 млн. лева.

Просрочени задължения  в размер на 8 584 747 лв. към изпълнителите по проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците” на практика са довели до спиране на дейностите по проекта, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В резултат на предприети действия от страна на служебното правителство, тези средства са осигурени с Постановление на Министерския съвет № 209 от 01.07.2021 г. като допълнителни трансфери по бюджета на МОСВ за сметка на трансфер от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Средствата са предоставени на Изпълнителна агенция по околна среда, която извърши разплащанията с изпълнителите.  Така се даде възможност проектът да продължи да се изпълнява без щети за държавния бюджет. Осигурена е приемственост и наличие на база данни за следващото докладване по двете директивите през 2025 г., като е избегнат рискът от наказателна процедура и негативи в отношенията с международните екипи, участващи в изпълнението на проекта.

Констатирани са и финансово неосигурени поети ангажименти от Изпълнителна агенция по околна среда на стойност 2 150 400 лв., които са предмет на проверка от страна на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция.