Зам.-министър Живков: С промени в екологичното законодателство вече е намалена административната тежест

10 октомври 2019 | 13:30

При прилагане на политиката по опазване на околната среда МОСВ цели регламентиране на режимите за опазването й като следва принципа за устойчиво развитие, но заедно с това успешно налага значително намаляване на административната тежест. Това каза зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков днес при откриването на седмия форум за Деня на мениджъра по околна среда, организиран от Сдружението за устойчиво развитие на околната среда (VNU).

Бяха направени промени в екологичното законодателство и вече по служебен път се получават част от изискваните документи по различни процедури; намалени са срокове при издаване и актуализация на комплексни разрешителни; премахнати са такси за организациите, които поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда. Зам.-министър Живков припомни също, че при инвестиционни предложения по избор на възложителя е уредена възможността за обединяване на три процедури в една – задължителна ОВОС, комплексно разрешително и/или доклад за безопасност. В общата процедура се събират и оценяват изискванията по трите процедури само в рамките на ОВОС. Това води до намаляване на общата продължителност на целия процес два или три пъти и спестява разходи на инвеститорите.

„Изпълнението на ангажиментите на България към ЕС и прилагането на законодателството в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда са гаранция и за контрол на риска от големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях“, подчерта зам.-министър Живков. Според него важен аспект в защитата на екологичната сигурност е предотвратяването, овладяването и преодоляването на последствията от промишлени аварии, включително въздействията от тях.