Зам.-министър Николова участва в Неформална среща на министрите на ЕС по околна среда и транспорт в Австрия

31 октомври 2018 | 17:48

На 29 и 30 октомври 2018 г. в Грац, Австрия, се проведе Неформална среща на министрите на Европейския съюз по околна среда и транспорт. Участие в заседанието от страна на МОСВ взе заместник-министър Атанаска Николова.

Основните теми на срещата бяха бъдещето на политиката в областта на околната среда и прехода на транспортния сектор към чиста мобилност. Министрите на ЕС по околна среда обмениха мнения относно ролята на Осмата програма за действие за околната среда за превръщането на икономиката на Европейския съюз в нисковъглеродна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна. В своето изказване заместник-министър Николова подчерта, че основните стъпки и действия към следващата програма трябва да се базират на приемственост, надграждане и последователност на политиките. Участниците изразиха подкрепа за интегрирането на политиките за справяне с изменението на климата във всички области на бъдещата Осма програма.

В рамките на съвместната сесия на министрите на ЕС по околна среда и транспорт бяха обсъдени предизвикателствата, стратегиите и решенията за постигането на чиста, безопасна и достъпна мобилност в Европа. Българската страна подкрепи Декларацията от Грац и представения в нея цялостен политически подход. Изрично бе посочено, че по отношение намаляването на емисиите на СО2 от транспортния сектор следва да бъдат поставени постижими цели при отчитане на всички аспекти на въпроса и запазване на конкурентоспособността на европейската икономика.