Зам.-министър Ренета Колева се срещна с президента на Европейската асоциация за управление на отпадъците

03 август 2021 | 16:15

Зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева се срещна с президента на Европейската асоциация за управление на отпадъците (FEAD) Петер Курт. Тя представи политиката на България по управление на отпадъците, както и предизвикателствата пред страната при прехода към кръгова икономика.

„Като страна член на ЕС България полага усилия за намаляване на потреблението на първичните суровини и увеличаване на количеството рециклирани отпадъци. В процес на въвеждане в националното законодателство са изискванията на Директива 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда“, каза зам.-министър Колева. Тя представи новата наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, с която ще се въведат изисквания производителите на определени пластмасови продукти за еднократна употреба да създават системи за разделно събиране на отпадъците. Те трябва да включват специализирани съдове за разделно събиране, разположени на площади, алеи, паркови и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Зам.-министър Колева допълни, че МОСВ разработва и Стратегия за преход към кръгова икономика за периода 2021-2027 г. Тя съобщи, че през юни е бил приет новият Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г., който има ключова роля в сектора за ефективното и ефикасно управление на отпадъците.

Петер Курт отбеляза, че асоциацията е водеща в областта на управление на отпадъците на европейско ниво. Той припомни, че е от съществено значение осигуряването на безпрепятствен превоз на суровини от отпадъци в рамките на ЕС, както и създаване на единна система за качеството на отпадъците. Според него е важно при определяне на общите за ЕС параметри на системите за разделно събиране да се запазят и съобразят спецификите на отделните страни-членки. Във връзка с предстоящото приемане на регламент относно батериите и отпадъците от тях, президентът на FEAD обърна внимание на безопасното им събиране и последващо третиране, като оцени високо приложените у нас мерки.

Бяха обсъдени и предизвикателствата, пред които България е изправена за постигане на целите за рециклиране на битовите отпадъци, а именно най-малко 65%, които страната си е поставила до 2035 г. В тази връзка се дискутира и темата за оползотворяване на отпадъците и преминаване към нулево депониране. Петер Курт сподели опита в оползотворяването на отпадъците, които не могат да бъдат рециклирани,  чрез  изгаряне и отчетеното намаляване на емисиите на парниковите газове като даде пример, че в Германия след въведената забрана за депониране емисиите въглероден диоксид са намалели със 70 млн. тона. Двете страни изразиха съгласие за това, че за постигането на заложените цели е необходима не само политическа воля, но и широка обществена подкрепа. За целта е необходимо подробно запознаване на обществеността с предимствата на разделно събиране на отпадъците, рециклирането и оползотворяването им по екологосъобразен начин с оглед предотвратяване на депонирането.