Замърсяване с битови и строителни отпадъци в районите Възраждане и Лозенец, установи РИОСВ – София

13 март 2008 | 11:23


Замърсяване с битови и строителни отпадъци на терени в районите Възраждане и Лозенец установиха при направената вчера проверка експерти на РИОСВ – София.
Силно е замърсено коритото на река Владайска в участъка на ромската махала в район Възраждане и коритото на река Перловска в района от НДК до стадион „Васил Левски”. Замърсени терени с битови и строителни отпадъци и автомобилни гуми бяха констатирани в двата района.
На кметовете на съответните райони е дадено предписание до 25.04.2008 г. да бъдат предприети мерки за почистване на замърсените участъци.
При неизпълнение на дадените предписания ща бъдат наложени административно наказателни мерки по Закона за опазване на околната среда.
Съгласно Закона за управление на отпадъците кметовете на общините са отговорни за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им.