Започва обществено обсъждане за обявяването на „Комплекс Калиакра“ и за промени в още три защитени зони

01 ноември 2017 | 09:30

Започва обществено обсъждане за обявяването на „Комплекс Калиакра“ и за промени в още три защитени зони. На интернет страница на МОСВ днес са публикувани проектозаповедите за обявяване на защитена зона „Комплекс Калиакра“ и за изменение и допълнение на заповедите, с които са обявени защитените зони „Калиакра“, “Белите скали“ и „Било“.

Според разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра”. Защитената зона е разположена в землищата на с. Тюленово, община Шабла, област Добрич, с. Камен бряг, с. Свети Никола, с. Българево, Каварна, с. Божурец, с. Топола,  община Каварна, област Добрич и Балчик, община Балчик, област Добрич.

В съответствие с изискванията на ЗБР са публикувани за обществено обсъждане и проектите на заповедите за изменение и допълнение за защитените зони BG0002051 „Калиакра”, BG0002097 „Белите скали“ и BG0002115 „Било” за опазване на дивите птици.

Пълният текст на всяка от проектозаповедите и съпътстващата ги информация са публикувани тук и са на разположение в административната сграда на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна (ул. „Ян Палах“, № 4).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения по посочените режими в проектите на заповедите.