Започва рекултивация на закритото депо за битови отпадъци на община Чирпан

30 декември 2020 | 15:00

Директорът на РИОСВ-Стара Загора Злати Христов днес участва в първа копка на изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан“. На събитието присъстваха кметът на община Чирпан Ивайло Крачолов, като домакин, Областният управител на Стара Загора Гергана Микова и депутати от региона.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020“, като общият размер на финансирането е 2 979 761,48 лв., от които 2 532 797,26 лв. европейско и 446 964,22 лв. национално съфинансиране.

Площта на депото, която ще бъде рекултивирана в резултат от изпълнението на проекта за техническа рекултивация, е 3,93 ха. Проектните дейности ще се изпълняват на територията на община Чирпан.

С реализирането на проекта се цели постигане на изпълнение на задълженията на Република България за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нoрмативните изисквания във връзка с процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С145/14.