Завърши обсъждането по проекта на преработения Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии за периода 2008 - 2012 г.

25 септември 2009 | 10:47

В проекта на Национален план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за периода 2008 – 2012 година са обсъдени и отразени основните бележки и коментари, получени в МОСВ от различни организации и институции. Крайният срок за коментари бе 17 септември 2009 г. На последното заседание на Междуведомствената работна група освен участниците от ведомства и браншови организации, като наблюдатели присъстваха и представители на отделни инсталации, попадащи в обхвата на Европейската схема за търговия с емисии и пряко заинтересовани от разпределението на квотите.
По време на срещата членовете на работната група се обединиха около конструктивни решения. Предстоят последни доуточнения в рамките на работната група в периода между 28 септември и 5 октомври 2009 г. Впоследствие проектът ще бъде преработен съгласно взетите решения и на 15 октомври 2009 г. отново ще бъде публикуван на страницата на МОСВ за информация на заинтересованите страни. Преработеният план няма да подлежи на обсъждане с трети страни и бележки и становища няма да бъдат взети предвид, освен ако не касаят допуснати технически грешки.
Следващото заседание на Междуведомствената работна група ще се проведе на 20 октомври 2009 г. Очаква се планът да бъде одобрен от работната група и да стартира процедурата за одобрението му и от Министерския съвет.