Завършиха дейностите по доизграждане и реконструкция на ВИК инфраструктурата в Ямбол и Елхово

15 септември 2023 | 17:23

  • Проектът е за над 33 млн. лв. и се финансира по ОПОС 2014-2020 г

 

С официална церемония беше отбелязано успешното приключване на строителните дейности за доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол. Събитието се проведе на строителната площадка на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, който е най-големият и последният завършен строеж от общо четири, финансирани по проекта.

По проекта са реализирани и въведени в експлоатация четири ВиК инфраструктурни обекта.

Изграден е нов външен водопровод от помпена станция (ПС) „Кабиле“ до ПС „Ормана“ в Ямбол. Трасето му е с дължина над 6 км. Новоизграденото съоръжение промени изцяло схемата на водоподаване, като се преустанови използването на изключително амортизирания довеждащ водопровод от ПС „Кабиле“ до напорен резервоар „Кайнашки баир“, а последният започна да действа като контрарезервоар. Чрез реализацията на тази инвестиция добитата вода от кладенците по новия водопровод постъпват без припомпване в ПС „Ормана“, което намалява значително загубите на вода и същевременно спестява разходи за електроенергия на ВиК дружеството.

По проекта е извършена реконструкция и разширение на вътрешна ВиК мрежа на гр. Ямбол. Изградена и въведена в експлоатация е канализационна мрежа с дължина 5,15 км, в т.ч. 810 метра тласкатели. В рамките на заложените дейности е реконструирана канализационната помпена станция (КПС) за отпадъчни води „Биков мост“ и е изградена нова КПС за отпадъчни води - „Христо Ботев“. Реконструирана е 13,43 км вътрешна водопроводна мрежа. Надградена е съществуващата SCADA система на ВиК-оператора, което подобрява мониторинга и контрола, и оптимизира мрежовите операции и ефективността в реално време.

С инвестициите по проекта е реконструирана и разширена ВиК мрежата на гр. Елхово. Въведена в експлоатация 3,090 км канализационна мрежа и е реконструирана 3,275 км вътрешна водопроводна мрежа. Подменен е участък с дължина над 11 км от съществуващия стоманен водопровод от напорен резервоар в с. Златиница до напорен резервоар в гр. Елхово. Инсталирана е апаратура за следене в реално време на подаваните водните количества.

Успешното изпълнение на проекта води до подобряване качеството на питейното водоснабдяване за жителите на Ямбол и Елхово. Констатира се значително намаляване на възникналите аварии по водоснабдителната инфраструктура, с което се повишава ефективността на услугите, предоставяни от ВиК-оператора в двете агломерации. Над 70 000 жители получиха достъп до подобрено водоснабдяване.

Общата инвестиция по проекта е над 33,7 млн. лв. От тях ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ осигури безвъзмездна финансова помощ в размер на над 25 млн. лв.