Значително се понижиха стойностите на серния диоксид след 13 часа днес във въздушния басейн на град Кърджали

11 май 2009 | 10:07


Значително се понижиха стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух на град Кърджали в 14:00 часа днес. Автоматичното устройство в станция „Студен кладенец” в този час регистрира стойност от 123,78 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух. В следващият час концентрациите на този замърсител в атмосферния въздух продължиха да намаляват. Към 15:30 часа те вече са 50,15 микрограма на кубичен метър въздух.
Понижението на концентрациите на серния диоксид в атмосферата на града се дължи на взетите от РИОСВ – Хасково своевременно мерки. В отговор на даденото от екоинспекцията предписание на оператора на оловно-цинковия комплекс в град Кърджали е спряна работата на агломерационната машина в оловното производство.
Моментните стойности за серния диоксид, постъпващи посредством системата за реално време, показват тенденция към намаляване и задържане на стойностите в норма. Експертите от РИОСВ - Хасково продължават да следят качеството на атмосферния въздух в града.