"Екологичната култура на българина" - национално представително изследване, май 2012 г.