"ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРИНА"

Проведени са 4 фокус-групи– две с респонденти на възраст между 20 и 35 години и две с респонденти между 35 и 55 години - в три български града – София (20-35 г. и 35-55 г.), Пловдив (35-55 г.) и Велико Търново (20-35 г.). Основната цел на качественото изследване е да се проучат в дълбочина нагласите на респондентите към екологията, екологичните проблеми и мерките, предприемани от институциите, както и да се установи всекидневната култура, личната ангажираност и отношение на гражданите към екологичните теми.
Повече:
ООбобщени резултати:
/wp-content/uploads/filebase/Press/Prouchvaniya/OBOBSHTENIE_KACHESTVENO.doc
 
/wp-content/uploads/filebase/Press/info_centar/socio/RESULTS_NAT_REPRESENT_EKOL_1.doc
Презентация "Екологична култура":
/wp-content/uploads/filebase/Press/Prouchvaniya/Ekologichna_kultura_052012.pdf