Министър Карамфилова и експерти от МОСВ се срещнаха с екипа на Международната банка за възстановяване и развитие във връзка с изработването на плановете за управление на риска от наводнения и на речните басейни

27 януари 2023 | 15:47

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова заедно с екип от министерството се срещна с представители на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), които са на мисия в страната във връзка с изпълнението на Споразумение за подпомагане на МОСВ при разработването на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и на Плановете за управление на риска от наводнение (ПУРН).
На срещата бяха обсъдени дейностите за  разработване и финализиране на ПУРБ и на ПУРН и техния график.
ПУРБ и ПУРН за периода 2022 – 2027 г., които се предвиждат като резултат от това Споразумение, са от ключово значение както за осигуряване на устойчивост при управлението на водите, така и като ангажимент на страната за прилагане на Рамковата директива по водите и Директивата за оценка и управление на риска от наводнения.
ПУРН беше публикуван на 15 декември 2022 г. за обществено обсъждане: https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-purn/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-2022-2027/

Във връзка със забавянето при докладване на картите на заплахата и на риска от наводнения, съгласно сроковете на Директивата относно оценката и управлението на риска от наводнения, от страна на Европейската комисия е стартирана наказателна процедура срещу страната ни. Финалните варианти на картите за определените 127 района със значителен потенциален риск от наводнения, след проведените обществени консултации бяха приети през септември 2022 г. и се работи активно по докладването им, което трябва да приключи в кратки срокове. На срещата бе договорено, екипът на Световната банка да окаже необходимото съдействие с представяне на допълнителна информация в срок, с което процесът ще бъде ускорен.
Относно разработването на ПУРБ, в резултат от предприетите усилия от двете страни има напредък по отношение на редица резултати от технически характер, но е натрупано към момента закъснение от приблизително 2 месеца от договорения график.
Министър Росица Карамфилова изрази безпокойство по повод установеното забавяне и настоя да бъдат предприети мерки и при необходимост да бъдат включени допълнителни ресурси  за преодоляване на натрупаното забавяне.
Експертите на Световната банка поеха ангажимент още в понеделник, 30 януари,  да представят програма за действие и конкретни срокове  за съкращаване на забавянето.
Министерството на околната среда и водите ще публикува регулярна информация за напредъка на работата по  изготвянето на ПУРБ и ПУРН.