Министър Личев отмени заповед за промяна в режима на дейностите в защитената територия в местността „Каваците“

22 юни 2021 | 16:05

Министърът на околната среда и водите Асен Личев отмени Заповед №РД-402/09.04.2021 г., с която се променя режимът на дейностите в природна забележителност „Пясъчни дюни в местност „Каваците“. Това обяви той на пресконференция днес. Министър Личев съобщи, че в края на мандата си – на 9 април, предшественикът му Емил Димитров е подписал заповед за отмяна на императивната забрана за строителство на къмпингите „Смокиня“ и „Веселие“, които са в защитена територия.

Обявяването на защитената територия в местността „Каваците“ (в нея попадат къмпинг „Смокиня“ и част от бившия вече къмпинг „Веселие“) е от 1984 г. с решение на Комитета за опазване на природата към МС. „Със заповедта на Емил Димитров се променя режимът на цялата защитена територия, като се допуска районът на къмпингите и плажната ивица да се изключат от режима на опазването“, поясни зам.-министър Емилия Тончева.

Министър Асен Личев съобщи, че в тази връзка днес е освободил от длъжност директора на РИОСВ – Бургас Детелина Иванова, която е съгласувала изменението на режима на природна забележителност „Пясъчни дюни в местността „Каваците“. Зам.-министър Емилия Тончева подробно запозна медиите с цялата документация по случая.

Отделно от това министър Личев съобщи, че е заварил 11 директори на РИОСВ, национални паркове и басейнови дирекции, които не са назначени с конкурс. Той уточни, че досега не ги е сменил, защото уважава професионализма им и очаква те да се докажат.

Министър Асен Личев обърна внимание и на приетия от правителството Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г., благодарение на което ще бъдат избегнати санкции от Европейската комисия.

На въпроси на медиите във връзка с управлението на отпадъците зам.-министър Ренета Колева съобщи, че имаме информация за депа с клетки, които са на границата на запълване – Шишманци, Цалапица, Перник, Горна Малина, Велико Търново, Силистра и Кърджали. В тази връзка МОСВ финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) дейности по управление на отпадъците. Те са насочени към изграждане на съоръжения за предварително третиране, изграждане на нови регионални депа и разширяване на съществуващи. Според изискванията преди депониране трябва да се извършва предварително третиране на отпадъците, да се отделят рециклируеми фракции, които се предават за рециклиране с оглед намаляване на количествата за депониране.

Документи представени на пресконференцията

Информация относно гласуваните от работната група единични цени за конкретни строително-монтажни работи (СМР), финансирани от ПУДООС със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси (натрупани от ВиК дружествата, платени чрез "Български ВиК холдинг" ЕАД).