МОСВ и басейновите дирекции публикуваха за обществено обсъждане проектите на Плановете за управление на речните басейни до 2027 г.

31 март 2024 | 10:37

МОСВ и басейновите дирекции публикуваха за обществено обсъждане проектите на актуализираните Планове за управление на речните басейни до 2027 г. Документите са достъпни на интернет страниците на съответната басейнова дирекция и на министерството. В съответствие със Закона за водите общественото обсъждане ще продължи шест месеца до 30 септември тази година.

Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) е стратегически документ, насочен към постигане и поддържане на добро състояние на водите при осигуряване на устойчиво  социално-икономическо  развитие. Планираните в ПУРБ мерки определят основната рамка за ползване и опазване  на водите в плановия период.

В публикуваните ПУРБ е представена актуализирана информация за характеристиките на районите за басейново управление; влиянието на човешката дейност и  движещите сили, формиращи значим натиск върху водите; зоните за защита на водите, оценка на актуалното състояние на повърхностните и подземните води и определените цели на управлението на водите за настоящия планов период. Въз основа на извършения анализ са планирани мерки за постигане на поставените цели за добро състояние на повърхностните и подземните води, на свързаните с тях екосистеми и зони за защита.

Участието на представители на всички икономически сектори и обществеността в обсъждането на Плановете е от ключово значение за формиране на правилни и балансирани решения, насочени към постигане на целите за добро състояние на водите при гарантиране на устойчиво  обществено-икономическо развитие.

В периода за консултации МОСВ и басейновите  дирекции ще организират срещи на национално и на басейново ниво за обсъждане на представената в плановете информация, поставените цели  и предвидените мерки за постигането им.

Актуализираните ПУРБ са разработени от експертите на басейновите дирекции въз основа на информация от пряката им дейност, резултати от изпълнения национален мониторинг  и допълнително набрана информация. При разработването са  използвани и резултатите от изпълнението на проект „ПУРБ 2022-2027“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ и партньори басейновите дирекции. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и се изпълняваше с консултантска помощ от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) в рамките на  „Споразумение за предоставянето на помощни услуги в подкрепа на разработването на ПУРБ и ПУРН за България“ от 26.06.2018 г.,  ратифицирано със закон и продължено с една година до 05.12.2023 г.

Забавянето на изпълнението по споразумението доведе до забавяне при изготвяне, приемане и докладване на третите  Планове за управление на речните басейни и стана причина преди една година срещу България да бъде открита наказателна процедура в областта на управлението на водите от страна на Европейската комисия. За да бъдат изпълнени ангажиментите на България по Рамковата директива за водите, министерството предприе действия за наваксване на закъснението от страна на консултанта МБВР. Чрез  интензивна работа на  екипите от четирите басейнови дирекции в ускорени темпове бяха довършени проектите на плановите документи. С усилията и експертизата на басейновите дирекции и подкрепата на МОСВ в изключително кратък срок бяха подготвени проектите на актуализирани ПУРБ за периода 2022-2027 г., така че след приключване на консултациите и финализирането им страната ни да изпълни изискванията на директивата, за да бъде прекратена откритата наказателна процедура.

Публикуваните проекти на ПУРБ  може да намерите тук https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-rechnite-basejni-purb/planove-za-upravlenie-na-rechnite-basejni-2022-2027-g/

Информация за  начина на изпращане на становища и предложения може да намерите тук https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/konsultacii-s-obstestvenostta-za-purb/konsultacii-s-obstestvenostta-za-purb-2022-2027-g/

----------------------

Басейновите дирекции (БД) са държавни администрации към министъра на околната среда и водите за управление на водите на басейново ниво. Принципът на басейновото управление се основава на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на страната. В България са определени четири района за басейново управление: Дунавски район с център Плевен, Черноморски район с център Варна, Източнобеломорски район с център Пловдив и Западнобеломорски район с център Благоевград. Основна функция на четирите БД е разработване, актуализиране и прилагане на Планове за управление на речните басейн (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за съответния район. Освен това те определят разрешителния режим за водовземане и за ползване на водните обекти; определят санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване; упражняват контрол за съхраняване на водните екосистеми и предотвратяване на последици от вредното въздействие на водите. Директорът на БД "Черноморски район" има и функция да разработва, актуализира и отчита изпълнението на Морската стратегия с програма от мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда.