МОСВ предлага на правителството да се премахне регламент, който противоречи на Закона за водите

09 август 2021 | 17:28

МОСВ ще предложи на Министерския съвет промени в Наредбата за ползването на повърхностните води, с което се постига съответствие със Закона за водите.

С предложеното изменение се премахва действащ в момента регламент, който противоречи на установеното от Закона за водите в частта за изискуеми документи при продължаване на разрешение за водовземане за ВЕЦ. С новите текстове отпада изискването при продължаване на разрешително за ВЕЦ да се прилага документ за учредено право на строеж.