Не е установено замърсяване на атмосферния въздух в района на аварията по газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“

02 ноември 2021 | 11:04

На 1 ноември РИОСВ-Варна и Регионална лаборатория- Варна извършиха съвместна проверка в района на с. Ветрино във връзка с настъпила аварийна обстановка на преносен газопровод за Румъния, собственост на „Булгартрансгаз“ АД.

При проверката е констатирано разкъсване на транзитен газопровод, като предполагаемата причина е износване и/или дефект (шупла) в участък от газопровода.

Аварията е била съпроводена от залпово изтичане на прирден газ. След регистриране на разкъсването, аварийните защити на газопровода са се задействали автоматично между линейно кранов възел Ветрино и ЛКВ Храброво и са изолирали участък с дължина 22 км.

По време на проверката са извършени и пробовземания за качеството на атмосферния въздух (КАВ) с апаратура за експресно определяне на замърсители „GASMET” на границата на населените места с. Ветрино и с. Златина. При двете пробовземания и по всички контролирани замърсители няма задействани алармени стойности на апаратурата.

Около 15 ч. на 1 ноември в РИОСВ-Варна постъпи уведомление от дружеството за настъпилата аварийна ситуация. По представената в него информация няма пострадали хора, сгради и др. и са предприети всички необходими действия за извършване на авариен ремонт и възстановяване на преноса на природен газ.