Обявена е нова защитена местност край Свиленград – „Сладун“

18 юли 2022 | 16:48

Защитена местност – „Сладун“ е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов.

Местността се намира в землището на село Сладун, община Свиленград и в нейните пасища с площ над 1700 декара се запазват балканските находища на два анатолийски вида растения Азнавурова мащерка (Thymus aznavourii Velen.), Хаускнехтово звездиче (Dorycnium haussknechtii Boiss). Азнавуровата мащерка е вписана в приложение I на Бернската конвенция.

В границите на защитената местност се забранява промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителство и прокарване на нови пътища, внасяне на неместни видове и проучване и добив на подземни богатства.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково трябва да впише новата защитена територия в кадастралните карти и регистри на землището на село село Сладун. Вписва се и в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

Предложението за обявяване и снимките са на д-р Стоян Стоянов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.