Оперативна програма „Околна среда“ отчете постигнатите резултати

02 декември 2022 | 15:26

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ отчете постигнати резултати по изпълнени дейности на годишно информационно събитие във Водната кула в София.

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова приветства участниците в Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), като посочи, че главната обща цел е да се научим да живеем в хармония с природата. Тя използва любим цитат, за да подчертае необходимостта от общи усилия за постигането на тази цел: „Когато искаме да стигнем бързо -  вървим сами. А когато искаме да стигнем далеч  - вървим заедно“.

Агнес Монфре, ръководител на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК, заяви: „Околната среда е скалата, за която се държим или от която можем да паднем. Важно е да работим съвместно за зелена устойчива България и зелена устойчива Европа“.  

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Галина Симеонова представи напредъка по приоритетните оси на програмата. „Това, което ни дава основание да вярваме, че сме се справили, са изградените 570 км водоснабдителна мрежа и 16 пречиствателни станции по ос „Води“, закритите и рекултивирани 52 общински депа, финансираните от ОПОС нови компостиращи инсталации в 98 общини и нови инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци в 76 общини по ос „Отпадъци““, посочи тя. Г-жа Симеонова подчерта, че Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (чрез Приоритетна ос „Натура 2000 и биоразнообразие“) продължава да подкрепя мерки за подобряване на природозащитното състояние на видове и хабитати, за възстановяване на местообитания и опазване на флората и фауната. „Финансирахме укрепването на опасни свлачища край населени места и по републиканската пътна мрежа. Увеличи се броят на населението, обхванато от мерки за намаляване на количествата фини прахови частици в атмосферния въздух. Доставиха се 385 екологосъобразни превозни средства: 296 електрически автобуса, 60 тролея и 29 трамвая“, посочи ръководителят на Управляващия орган на Програмата.    

Присъстваха гости от Европейската комисия, членове на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г., представители на Министерството на околната среда и водите и други.

Годишното информационно събитие на ОПОС 2014-2020 г. се проведе във Водната кула в кв. „Лозенец“ в София. Мястото е специално избрано, тъй като кулата, построена през 1929 г., е в началото на процеса на развитие на водоснабдяването у нас. Към момента кулата е със статут на единична недвижима културна ценност и работи като галерия. Затова в нея бяха представени и 2 арт-проекта, свързани с ОПОС: 3D проекция на вода, стичаща се по платно от петия до първия етаж на кулата и „Обитателите: в търсене на по-добра околна среда“. Чрез него през 2023 г. в 6 града в страната по атрактивен начин ще бъдат показани успешно изпълнени проекти на ОПОС 2014-2020 г.