Подготвят се законови промени за опазване на повърхностните води

09 август 2021 | 17:18

МОСВ ще внесе за обсъждане в Министерския съвет промени в Закона за водите. Новите текстове допълват и конкретизират ограниченията при водовземане от повърхностните води и по-точно на вътрешните реки.

Колегиумът на Министерството на околната среда и водите разгледа Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, в който се предлага да се забрани издаването на разрешителни за деривационни ВЕЦ по вътрешните реки.

Промяната се налага във връзка с необходимостта от опазване на водните екосистеми и е превантивна мярка срещу влошеното състояние на повърхностните водни тела.