Категории
Профил на купувача

„Техническо обезпечаване на изпълнението на проект BG16M1OP002-1.013 Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите” с включени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на компютърна техника“ и Обособена позиция №2: „Доставка на периферна техника“

Номер: 347
актуална от: 22 януари 2019 | 11:00
актуална до: 31 юли 2027 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Техническо обезпечаване на изпълнението на проект BG16M1OP002-1.013 Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите” с включени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на компютърна техника“ и Обособена позиция №2: „Доставка на периферна техника“

Не са открити записи