Проведе се първият предприсъединителен преглед на Комитета по екологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

31 май 2023 | 12:58

Комитетът по екологична политика на ОИСР взе решение, че България изпълнява високите екологични стандарти на организацията по 24 препоръки, 6 декларации и 16 основни принципа в различни сфери, сред които биоразнообразие, изменение на климата, управление на водите, опазване чистотата на въздуха, ресурсна продуктивност, информация за околната среда и трансгранично сътрудничество.

Положителната оценка на Комитета в предприсъединителния процес към ОИСР дава ясен знак за високо признание както за надеждната правна рамка в сферата на околната среда, така и за успешното ѝ прилагане чрез целенасочени политики и прилагане на добри практики.

Съответствието с правните инструменти и основните принципи на ОИСР е задължително условие за придобиване на членство в организацията и постигнатият успех представлява значителна крачка за постигане на пълно съответствие със стандартите на Комитета.

През ноември 2023 г. предстои да се проведе преглед на Работната група по Ресурсна продуктивност и отпадъци, в рамките на който МОСВ ще представи съответствието с 4 решения, които имат правнообвързващ характер, както и 4 препоръки.