РИОСВ - Бургас спря строителството в местността Поляните до Синеморец

27 май 2022 | 17:40

РИОСВ - Бургас издаде принудителна административна мярка за преустановяване на строителството в местността Поляните до Синеморец. Заповедта е в изпълнение на указанията на МОСВ за осъществяване на контрол на строителство в местността Поляните, с. Синеморец, община Царево, и след проверка на издадените административни актове.

Инспекцията установи, че актовете са издадени на основание на грешно декларирани от възложителите обстоятелства по отношение на техническата инфраструктура (водоснабдяване, канализация, път и др.). Техническата инфраструктура следва да се проектира и изгради преди строителството на обектите, които ще обслужва.

Така липсата на одобрен проектиран и изграден път за достъп и канализация с осигурено пречистване изисква налагането на преустановителна принудителна административна мярка върху строителството. То е спряно до извършване на съответните процедури за техническата инфраструктура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, включително с отчитане на кумулативния ефект с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

Незабавно са уведомени кметът на Община Царево и областният управител на Бургас. Предприети са действия за връчване на принудителната административна мярка на възложителите по адрес на местоживеене чрез органите на МВР-София.