След проверка РИОСВ – Бургас сезира прокуратурата за продължилото с години незаконно изтичане на отпадни води край Синеморец

13 август 2021 | 15:39

На 10.08.2021 г. експерти на РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионална лаборатория - Бургас към ИАОС, в присъствието на представител на Община Царево, извършиха проверка на канализационна система в с. Синеморец.

Проверката е разпоредена от ръководството на Министерството на околната среда и водите по сигнал за продължаващо с години заустване на отпадъчни битово-фекални води.

Констатирани са нарушения с 8-годишна давност, за които за пръв път е сезирана Районна прокуратура - Бургас.

Установено е заустване на отпадъчни битово-фекални води посредством метален тръбопровод на около 20 метра от брега в Черно море. Водата в района на заустващия колектор е с жълто-кафяво оцветяване. Взети са три проби за физико-химичен анализ – една от последната изходна ревизионна шахта на канализационната мрежа на селото и по една на около 100 метра вляво и вдясно от точката на заустване. За заустване без разрешително по Закона за водите на кмета на Община Царево е изпратена покана за съставяне на акт за установеното административно нарушение.

През годините РИОСВ – Бургас и БДЧР са осъществявали всяка година контрол, като са налагани и съответните по закон санкции. За нарушенията в периода 2013-2021 г. от контролните органи на МОСВ са предприети административнонаказателни мерки – на Община Царево са съставени актове за административното нарушение и са издадени наказателни постановления от директора на РИОСВ-Бургас и на Басейнова дирекция „Черноморски район“.  Общо санкциите за периода са в размер на 30 хил. лева.

При проверката е установено и че изграденият през 2001-2003 г. експериментален пречиствателен модул не функционира. Районът около него е обрасъл с растителност и няма достъп до площадката.

За преустановяване на замърсяването на Черно море с непречистени отпадъчни битово-фекални води следва Община Царево като собственик на канализационната система да предприеме действия за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в с. Синеморец с осигурено дълбоководно заустване.