Становище на МОСВ по трансгранична процедура за инвестиционно предложение „Разработване на оловни, цинкови и медни руди от мини „Подвирови“ и „Поповица“ в района на Караманица, община Босилеград“

14 юни 2024 | 10:07

МОСВ издаде становище за инвестиционно предложение „Разработване на оловни, цинкови и медни руди от мини „Подвирови“ и „Поповица“ в района на Караманица, община Босилеград“.

В Доклада за ОВОС не са застъпени и не са оценени изчерпателно и подробно възможните значими въздействия на проекта върху околната среда в трансграничен аспект, в това число въздействията върху повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите във водосбора на река Драговищица на територията на Република България.  В Доклада не са идентифицирани, разработени и предложени достатъчно подходящи мерки за намаляване и ликвидиране на възможните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.

Положителна оценка за допустимост на инвестиционното предложение не може да се даде както по отношение на околната среда, така и от здравна гледна точка.

МОСВ ще настоява да бъдат отстранени всички забележки  по доклада, както и да бъде организирано обществено обсъждане и на територията на Република България.

Становището на МОСВ по трансграничната процедура можете да видите тук: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-za-eksploataciya-na-rudi-ot-olovo-cink-i-med-ot-nahodistata-podvirovi-i-popovica-v-rajona-na-karamanica-kraj-bosilegrad-s-vuzlojitel-bosil-metal-bosilegrad/