Съветът на учените към министър Димов обсъди новия подход за опазване на питейните води

21 ноември 2018 | 17:49

Новият подход за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване и подготвяните промени в Закона за водите бяха обсъдени днес на заседание на Съвета на учените към министъра на околната среда и водите Нено Димов в МОСВ. „Желанието на министерството е нашият научен съвет да е първият кръг от хора, който разглежда предложенията за промени в Закона за водите. Подхождаме към предложението за промяна в модела за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване с разбирането, че темата е национално отговорна и е от изключителна важност. Затова днес започваме дискусия, която ще се разшири и с други институции и заинтересовани организации“, заяви министър Димов пред участниците в Съвета.

Министър Димов благодари на партньорите от научните среди, от които МОСВ е получило подкрепа за изминалите 10 месеца от учредяването на Съвета през януари тази година. „Едно от първите предизвикателства беше това как да интегрираме различните системи за наблюдение на качеството на атмосферния въздух – системата за граждански мониторинг, на ИАОС и на Столичната община, за което работим заедно с НИМХ и Физическия факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“. През тези месеци получихме независима експертна оценка и по конкретни казуси – за защитена зона „Калиакра“ и за природен парк „Витоша“, добави министърът. Той съобщи, че е разпоредил на регионалните звена на МОСВ в цялата страна да търсят експертизата на институтите и университетите по места, защото „само с научния потенциал тези, които взимат политическите решения, могат да стигнат до правилните решения“. Вече са проведени обучителни срещи на Басейновите дирекции във Варна и Пловдив с Хидротехническия факултет към УАСГ.

„Водата е обект на ключов интерес в цялата човешка дейност и затова е важно да се намери балансът между това как да я използваме и за питейни нужди, за възобновяема енергия и за напояване“, заяви още министър Димов. Новият подход за промяна на режима на опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване беше представен от директора на дирекция „Управление на водите“ на МОСВ Илияна Тодорова. Тя посочи, че предложението за промяна на режима в България има за цел да гарантира опазването на водните ресурси, като се въведе възприетата от Европейската общност концепция за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване на база оценка на риска. Проектът на промени предвижда въвеждане на три нива на защита – „защитен пояс“, „охранителна зона“ и „зони за защита на водите“. Илияна Тодорова подчерта, че промените в закона ще бъдат обсъдени на широка дискусия с всички заинтересовани страни. Ще се даде възможност местните общности и стопанските субекти да защитят интереса си. С дискусията в Съвета на учените се дава начало на обсъжданията на експертно ниво.

„Изцяло подкрепям тези предложения, защото те са в защита на питейните води“, категорична беше доц. Ирина Костова (УАСГ). В изказванията си положителни становища за новия режим на опазване на питейните води изразиха и други членове на Съвета. Сред участниците в днешното заседание бяха още почетните членове акад. Александър Александров, проф. Никола Колев и проф. Георги Цанков, както и проф. Христомир Брънзов (НИМХ към БАН), доц. Анна Ганева (ИБЕИ към БАН), доц. Петинка Галчева (Шуменски университет), доц. Христо Хинков (НЦОЗА), проф. Валентин Колев (ТУ София) и комисар доц. Иван Тодоров (Академия на МВР).

Протокол от Заседание на Съвет на учените към Министъра на околната среда и водите