Съветът на учените към МОСВ обсъди инвестициите в екология за периода 2021-2027 г.

19 ноември 2019 | 17:17

„Инвестициите в околната среда след 2021 г. ще бъдат в основните направления, по които работи МОСВ и в момента –  води, въздух, отпадъци, биоразнообразие и превенция от бедствия“. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов на заседание на Съвета на учените към МОСВ днес, на което бяха дискутирани намеренията за инвестиции в сектора в бъдещия програмен период 2021-2027 г.  по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Предвижда се по програмата да се запазят досегашните пет приоритетни оси на финансиране: „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск от бедствия и изменения на климата“ и „Въздух“.

„Акцент ще бъде кръговата икономика като политика, която се стимулира от ЕС. За да се постигнат амбициозни цели като намаляване на депонирането на отпадъците до 10% след 10-15 г., ще има нужда от много иновации“, подчерта министър Димов. Той изрази очакване науката да помогне много в този процес, тъй като той ще е съществена промяна на икономическата база. „Затова е необходима яснота в посоките на финансиране и баланса, който търсим“, каза министър Димов пред участниците в съвета. Той посочи, че в сектора на водите също е важно последващото използване на този ресурс.  По приоритет „Въздух“ се планира всички общини да имат достъп до финансиране, като основните мерки ще са насочени  към битовото отопление и електротранспорта.

По отношение на средствата за превенция от бедствия и аварии се предвижда заедно с общините бенефициенти да станат областните администрации, защото за устойчиви решения е необходимо да се разшири обхватът на проектите. Предвижда се разработване и на мерки за превенция срещу засушавания и пожари, съобщи ръководителят на управляващия орган на ОПОС Валерия Калчева. В приоритетна ос „Биологично разнообразие“ отново ще има мерки за изграждане и развитие на мрежата НАТУРА.

Акад. Александър Александров, почетен член на съвета, призова да се инвестира в решения за чиста питейна вода, както и търсене на водоизточници като горските водосбори. Директорът на НИМХ проф. Христомир Брънзов припомни, че членовете на съвета към министъра трябва да осигурят проектна готовност по отделните приоритети на бъдещата оперативна програма. Той посочи като примери проекти, които разработва сега институтът, в сферата на засушаването и адаптацията към климатичните промени. Деканът на Хидротехническия факултет в УАСГ доц. Ирина Костова обърна внимание на необходимостта от нови технологии за пречистване на питейни води. Сред участниците бяха още проф. Снежанка Мончева, директор на Института по океанология – БАН, проф. Яна Топалова и проф. Александър Драйшу от СУ „Св. Кл. Охридски“.

Протокол от заседание на Съвет на учените към министъра на околната среда и водите