Закрита е наказателната процедура за България по Директивата за наводненията

19 май 2022 | 17:09

Днес Европейската комисия прие решение за закриване на наказателната процедура за неизпълнение на задълженията на България по Директивата за наводненията.

Процедурата беше стартирана на 30 октомври 2020 г. поради това, че страната не е спазила срока за преразглеждане и актуализиране на предварителните оценки на риска от наводнения, което е трябвало да се извърши до 22 декември 2018 г. Не е спазен и срокът, в който преразгледаните предварителни оценки на риска от наводнения е трябвало да се представят на Комисията, а именно до 22 март 2019 г. 

На 23 септември 2021 г. България получи мотивирано становище по нарушението поради продължаващото неизпълнение на тези задължения.

В резултат на предприетите действия ангажиментите ни бяха изпълнени и това беше докладвано на ЕК в края на 2021 г.

На практика с решението си от днес Комисията дава своята оценка, че България е изпълнила задълженията си и е отстранила допуснатото нарушение на правото на ЕС.