Закриването на пет наказателни процедури в сектор околна среда зависи от приоритетното приемане на три законопроекта от 47-ото Народно събрание

02 декември 2021 | 11:19

 

В рамките на мандата на служебното правителство от МОСВ са разработени и приети от Министерския съвет в началото на ноември три законопроекта, от чието приоритетно разглеждане от 47-ото Народно събрание зависи закриването от ЕК на пет процедури за нарушения в сектор околна среда.

С приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда ще бъдат преодолени несъответствията в транспонирането на разпоредби от три директиви – за ОВОС, за емисиите от промишлеността и Севезо. Очаква се свикването на 47-ото Народно събрание, за да бъде законопроектът внесен за разглеждане от народните представители. От приоритетното му приемане зависи успешното затваряне на съответните три стартирали наказателни процедури, които в момента са на етап мотивирано становище – това е последният етап на досъдебната фаза преди сезирането на Съда на ЕС.

В началото на ноември Министерският съвет прие и два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми и на  Закона за биологичното разнообразие, въвеждащ нов подход за управление на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. С решението си Министерският съвет възлага на министър-председателя да предложи на 47-ото Народно събрание след неговото конституиране приоритетно да разгледа, обсъди и приеме двата законопроекта, с което ще бъдат преодолени  идентифицираните от ЕК слабости по две стартирали наказателни процедури – произнасяне по планове и проекти в зони от „Натура 2000“, която е на етап мотивирано становище, и обявяване на защитени зони и определяне на специфични мерки за опазване, която е в съдебна фаза.

Според Европейската комисия е налице системен и структурен проблем както на регионално, така и на национално ниво, тъй като българските органи не извършват преценка за т.нар. кумулативен ефект. С цел проблемът да бъде преодолян, служебното правителство предприе разработване на промени в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, които преминаха обществено обсъждане през есента на тази година. Приемането на необходимите изменения в Наредбата е включено в дневния ред на заседанието на служебното правителство на 1 декември т.г.

Информация за текущите процедури в областта на околната среда към 29 ноември можете да намерите ТУК.