Зам.-министър Николова представи екологичните аспекти в проекта на План за възстановяване и устойчивост

18 ноември 2020 | 17:16

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) проведе обсъждане със заинтересованите страни на проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост с акцент върху частта „Зелена България“. Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова запозна по време на виртуална среща участниците със „зелените“ елементи от плана, които са намерили място в него. Сред участниците бяха представители на бизнеса, работодателски, синдикални и неправителствени организации, академичните среди и експерти от МОСВ.

„Европа винаги е била лидер в борбата за по-чиста планета и в усилията за намаляване на въздействието на човешкия фактор към изменението на климата. Зеленото развитие беше изведено и като главен приоритет в процеса по възстановяване от кризата, причинена от COVID-19“, каза зам.-министър Николова. Тя подчерта, че заедно с европейските партньори България усилено работи върху мерките в подкрепа на възстановяването и устойчивостта на икономиката на страните в ЕС.

Според методологията за разпределение на средствата по Инструмента за възстановяване и устойчивост България ще има достъп до 6,217 млрд. евро безвъзмездна финансова помощ и 4,55 млрд. евро заемен ресурс. За целта е разработен проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България, който включва четири стълба със следното процентно разпределение на общия ресурс: Иновативна България – с 20%, Зелена България – с 37%, Свързана България – 22%, Справедлива България – 21%.

В стълба „Иновативна България“ и по-специално в компонент „Интелигентна индустрия“ акцент е поставен върху прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика.  Основната цел е да бъдат подпомогнати големите предприятията за преход към кръгова икономика при въвеждане на рециклиращи технологии, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на екоиновациите и индустриалната симбиоза между предприятията.

В стълб „Зелена България“ ще бъдат реализирани проекти на обща стойност 4,499 млрд. лв. Видно от разпределението на средствата между отделните стълбове, именно тук е съсредоточен най-голям ресурс – близо 37% от общия размер на инструмента за възстановяване. „Това е още едно доказателство за приоритетността и значимостта на политиките за реализиране на „зеления“ преход“, подчерта зам.-министърът. В направлението „Нисковъглеродна икономика“ акцент е поставен върху намаляване на енергийната интензивност на икономиката и спомагането на зеления преход посредством предприемането на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите. В направление „Биоразнообразие“ е предложен проект за интегриране на екосистемния подход и прилагането на решения, базирани на природата, в опазването на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000.

В стълб „Свързана България“ е предвиден общ ресурс в размер на малко над 2,675 млрд. лв., като в направление „Местно развитие“ са включени два проекта в областта на управлението на водите. Единият е свързан с изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи и пречиствателни станции за отпадни води за агломерациите между 2000 и 10 000 еквивалент жители, другият – с цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите.

Освен днешната онлайн среща, МОСВ проведе и тематични срещи за представяне на проектите в областта на управлението на водите, в т.ч. и в рамките на онлайн заседание на Висшия консултативен съвет по водите от 16 ноември. Проектът на Национален план беше изпратен за предложения до членовете на Работна група 20 „Околна среда“ към Съвета по европейските въпроси и Националния експертен съвет по изменение на климата.

Презентация с представянето на плана, направена от зам.-министър Атанаска Николова днес

Допълнителна информация за проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост може да видите на https://www.nextgeneration.bg/14