Актуализиран Ръководен документ № 1 - Общи указания