ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1603 НА КОМИСИЯТА от 18 юли 2019 година

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1603 на Комисията от 18 юли 2019 година за допълване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мерките, приети от Международната организация за гражданско въздухоплаване, за мониторинг, докладване и проверка на емисии от въздухоплаването с цел прилагане на глобална, основана на пазара мярка

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019R1603