Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Р. България