Енергия от възобновяеми източници в транспорта

Европейската комисия одобри делегиран акт за определяне на  критерии за сертифицирането на биогорива и течни горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването (НПЗ), и за определяне на суровините с висок риск от НПЗ, за които се наблюдава значително разширяване на производствения район в терени с високи въглеродни запаси.

Публикуван и одобрен бе и доклад, относно състоянието на разширяването на производството на хранителни и фуражни култури в световен мащаб, на терени с високи въглеродни запаси.

Двата документа са в съответствие с разпоредбите на новата Директива 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, която предстои да бъде транспонирана в българското законодателство.

Всички материали могат да бъдат намерени на:

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/sustainability-criteria.