Информация за осъществените тръжни продажби на квоти за емисии на парникови газове и генерираните от тях приходи през 2020 г.