Известие на Комисията във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство и Правилата за мониторинг и верификация на емисиите от морския транспорт