КЛИМАТ / СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ / АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА И УЯЗВИМОСТТА НА СЕКТОРИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА