Комисията взе решение за временно преустановяване на свързаните с Обединеното кралство процеси в Общностния регистър и подготвя изпълнението на преходен период

Комисията реши временно да преустанови процесите, свързани с Обединеното кралство  в Регистъра на Съюза, и прие изменение на Регламент № 389/2013 за създаване на регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕС, за да се премахне маркировката на квоти, издадени от Обединеното кралство по време на преходния период в случай на ратификация на Споразумение за оттегляне.

За да се предотврати временното издаване и разпространението на маркирани квоти, докато не се изясни дали ще бъде ратифицирано и дали Споразумението за оттегляне ще влезе в сила, Комисията реши в сътрудничество с държавите-членки временно да преустанови всички процеси в Общностния Регистър за Обединеното кралство, свързани с безплатното разпределяне на квоти за емисии, тръжната продажба и обмен на международни кредити, считано от 1 януари 2019 г. Считано от 01 януари 2019 г. Обединеното кралство няма да има възможността да предоставя безплатно разпределение на квоти, да отдава на търг или да извършва замяна с международни кредити. Прехвърлянето на квоти, които вече са в обръщение в и от сметки, държани от британските оператори, няма да бъдат засегнати от това преустановяване.

Допълнителна информация за тези мерки е предоставена в известието до заинтересованите страни относно оттеглянето на Обединеното кралство и на Европейската схема за търговия с емисии на ЕС.

Повече информация в тази връзка може да откриете на следните адреси: https://ec.europa.eu/clima/news/commission-decides-forthcoming-suspension-uk-related-processes-union-registry-eu-ets-and_bg

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#clima