Международен символ на климата

Рамкова конвенция на ОН за изменение на климата и Протокола от Киото към нея - Международен символ на климата