Министър Петър Димитров: Актуализираните планове за речните басейни са съобразени с изискванията на ЕК

14 май 2024 | 17:02

Актуализираните планове за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2022-2027 г. са съобразени с всички изисквания на Европейската комисия (ЕК). Това стана ясно от думите на министъра на околната среда и водите Петър Димитров, който днес постави началото на поредица от срещи в рамките на консултациите на национално ниво по проектите на ПУРБ.

„Плановете, които ви представяме, са по-добри от действащите в предходния период, взети са всички бележки на Еврокомисията. Планът за управление на речните басейни е много важен стратегически документ, насочен съм постигането и поддържането на добро състояние на водите при осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие“, каза министър Петър Димитров.

Той подчерта необходимостта всички заинтересовани страни да участват в обществените обсъждания с предложения, за да е работещ всеки от плановете на четирите района за басейново управление – Дунавски, Черноморски, Западнобеломорски и Източнобеломорски. „Обществото се стреми да участва в разработването на плановете, а инвеститорите осъзнаха, че когато не са записани дадени мерки в плана, липсата им може да спре едно добро инвестиционно намерение, което иначе не би навредило на състоянието, качеството или количеството на водите“, обясни министър Димитров.

Експерти от басейновите дирекции представиха акцентите от публикуваните планове за всеки район за басейново управление. Сред участниците в днешната първа среща бяха представители на министерства, университети и научни институти, БАБХ,  ИАГ, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, „НЕК“ ЕАД, "Напоителни системи" ЕАД, ПУДООС, Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири” и Българската асоциация по водите.

От дирекция „Управление на водите“ представиха информация за процеса на актуализация на ПУРБ, организацията за консултациите със заинтересованите страни и обществеността и начините за внасяне на предложения и становища. Предстоят срещи на национално ниво, както и в 12 града на басейново ниво. Информация за предвидените срещи може да намерите тук. Консултациите ще продължат до края на септември. Проектите на Плановете за управление на речните басейни можете да видите тук.

Подготовката на проектите на актуализираните ПУРБ 2022-2027 г. стана  благодарение на активната роля на Басейновите дирекции и експертните екипи за финализирането на плановете, след като споразумението с Международната банка за възстановяане и развитие приключи на 5 декември 2023 г., без МОСВ да получи очакваните проекти на планове за управление на речните басейни. Това стана причина срещу България да бъде открита наказателна процедура от страна на Европейската комисия.

Актуализираните ПУРБ бяха завършени в кратки срокове от експертите на басейновите дирекции въз основа на информация от пряката им дейност, резултати от изпълнения национален мониторинг  и допълнително набрана информация. Използвани са и резултатите от изпълнението на проект „ПУРБ 2022-2027“ с бенефициент дирекция „Управление на водите“ и партньори басейновите дирекции, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.